Dětské centrum Svitavy – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc provozuje svoji činnost na základě Zřizovací listiny, vydané Zastupitelstvem Pardubického kraje ze den 17.3.2013 ve znění pozdějších dodatků.

Poslání a cíle ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v systému sociálně-právní ochrany dětí spočívá v zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.

 1. a) základní cíl je návrat do biologické rodiny
 2. b) v případě umístění dítěte do zařízení, či do náhradní rodinné péče je hlavním cílem poskytnutí pomoci  a podpory dítěti
 3. c)   práce s rodinou, pomoc rodině
 4. d)  ochrana dítěte před dysfunkční rodinou

 

Cílová skupina

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je zařízením sociálně právní ochrany, které poskytuje ochranu a pomoc dětem dle zákona od 0-18 let. Jedná se o dítě:

 • které se ocitlo bez jakékoliv péče
 • jeho život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy
 • které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku
 • které je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané
 • které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva

Délka pobytu

dětí ve ZDVOP může trvat nejdéle po dobu: (zákon č. 359/1999 Sb., O  sociálně-právní ochraně dítěte)

 • 3 měsíců od jeho umístění na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, v případě opakované žádosti může být dítě přijato do zařízení v délce dalších 3 měsíců, jen s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 • 6 měsíců, je-li dítě umístěno do ZDVOP na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo na základě žádosti dítěte, pokud s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu.

 

Stavební uspořádání 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc funguje v komunitním bydlení v řadovém domě o dvou bytových jednotkách.

Zásady činnosti

 

 • respektování lidských práv, základních svobod a lidské důstojnosti
 • výkon sociálně- právní ochrany dle individuálních potřeb dítěte
 • stabilizace situace ohroženého dítěte a návrat do rodinného prostředí

 

Ochrana a pomoc poskytovaná zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc spočívá v uspokojování základních životních potřeb, zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné péči.

 

Rozsah činnosti:

 

Zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc:

 • zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení
 • poskytuje výchovnou péči
 • zajišťuje poskytování zdravotních služeb
 • poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte
 • zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy
 • vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí
 • poskytuje dítěti odbornou pomoc prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa
 • spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajišťuje jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany
 • činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí vnitřním řádem, který vychází z vymezení činnosti zařízení zákonem o sociálně-právní ochraně dětí

 

 

Podpora přirozeného sociálního prostředí

 

Je v zájmu dítěte a jeho právo, aby rodiče a osoby dítěti blízké udržovali s dítětem co nejčastější kontakty. Styky s rodiči či jinými osobami formou návštěv, jsou dětem umožněny denně ve vymezenou dobu a ve vyhrazeném prostoru. Doporučujeme včasné ohlášení návštěvy, zejména v případech návštěvy z větší vzdálenosti. V případě neohlášené návštěvy není vždy zaručena přítomnost dítěte v zařízení. Návštěva je umožněna vždy v době mimo vyučování.

Po předchozí domluvě a po zvážení individuální situace dětí mohou rodiče nebo jiné osoby dítěti blízké trávit dobu návštěv i mimo budovu a areál zařízení formou časově omezené, nebo celodenní vycházky, nebo dlouhodobé propustky.

Kontakt s rodiči nebo osobami blízkými může dítě udržovat i písemnou nebo telefonickou   formou s přihlédnutím k jeho rozumové vyspělosti. Rodině i dítěti by měla být poskytována taková podpora.