Dětská skupina

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná Dětským centrem Svitavy zapsaná do evidence poskytovatelů a spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do 3 let (při dovršení 3 let věku až do 31.8 daného roku) umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Poskytování služby Dětská skupina se řídí novelou zákona č. 247/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a oprávnění k jejímu poskytování je uvedeno v dodatku ke zřizovací listině Dětského centra Svitavy č. 11 schváleným ZPk  dne 1. 7. 2015 s účinností od 17. 9. 2015.

Dětské centrum Svitavy poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině na základě oprávnění – registrace – k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „oprávnění“). Zřizuje malou dětskou skupinu – 12 dětí.

Platba: 

Od května 2022 dochází ke změně úhrady za poskytování péče dítěte v DS. Platba bude činit 2.800 Kč/měs., bez ohledu na docházku dítěte. 

Plán výchovy a péče
je zaměřena na:

 • zajištění potřeb dítěte,
 • vytváření a prohlubování základních hygienických návyků, zásad společenského chování a standardního způsobu chování a jednání mezi lidmi s důrazem na slušnost a toleranci,
 • rozvoj rozumových schopností a dovedností
 • posilování zdravého sebevědomí, uvědomování si vlastní osobnosti a svého postavení ve společnosti,
 • vytváření slušného vztahu k ostatním dětem, dospělým lidem, výchovu k respektování jejich práv a svobod, respektování jejich vlastnictví,
 • rozvoj zvláštních schopnosti a talentu dětí
 • pěstování v dětech pocitu zodpovědnosti (za svoje chování a jednání, za vykonanou práci, za plnění povinností …).

Měsíční plán výchovné péče 
Zahrnuje jednotlivé složky výchovy:        (Aktuální výchovný plán v rubrice aktuality)

 1. tělesná výchova
 • rozvoj pohybových dovedností a obratnosti – chůze, běh, jízda na koloběžce, kole
 • sezónní cvičení – sáňkování, lyžování, bobování
 • rozvoj jemné motoriky – hra s drobnými předměty, práce s knihou…
 1. rozumová výchova
 • rozvoj smyslového vnímání
 • hry konstruktivní, kolektivní, napodobivé
 • rozvoj řeči, rozšiřování slovní zásoby, opakování říkadel, písniček nebo jejich částí…
 1. pracovní výchova
 • rozvoj sebeobsluhy při jídle, oblékání,
 • rozvoj hygienických návyků – mytí, vyprazdňování
 • hra venku – zacházení s materiálem, písek, sníh, voda…
 1. výtvarná výchova
 • výtvarné vyjadřování dítěte, rozvoj fantazie
 • zvládání výtvarných technik…
 1. hudební výchova
 • písničky, říkanky
 • hudebně-pohybové hry…
 1. mravní výchova – sociální chování
 • rozvoj citových vazeb k lidem, zvířatům, hračkám
 • pěstování bezpečnostních návyků
 • vedení k ochotě, rovnováze mezi dáváním a přijímáním…

Měsíční plán zpracovává spec. pedagog – výchovná sestra, na základě metodik výchovné péče, jeho naplňování je povinností pracovníků péče o děti v průběhu jednotlivých dnů.

Při zpracování měsíčního plánu se vychází z věkového složení skupiny dětí a jejich individuálních schopností a dovedností.

Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče jsou zpřístupněny v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodiči – zpravidla nástěnka v šatně dětí.

Dohoda o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině poskytovatel před zahájením poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavírá s rodičem písemnou dohodu.

Dohodu se zájemcem o službu pověřený pracovník zařízení, dohodu podepisuje zákonný zástupce dítěte a statutární zástupce poskytovatele služby ve dvojím vyhotovení – po jednom pro každou smluvní stranu.

K sepsání dohody předloží zákonný zástupce občanský průkaz, rodný list a zdravotní a očkovací průkaz dítěte, kartičku ZP,  doklad o zaměstnání rodiče.

Stravování                (aktuální jídelníček v rubrice „aktuality“)

 • Zařízení zajišťuje celodenní stravování dětí prostřednictvím centrální kuchyně v rozsahu: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, (podle délky pobytu dítě ve skupině)
 • Stravu je nutné přihlašovat a odhlašovat vždy předchozí pracovní den předem a to do 11 hodin.

Provozní doba:

 • Děti se do DS přijímají ráno do 8,30 hodin, není-li individuálně domluveno jinak.  Provozní doba je nepřetržitá
 • V měsíci červenci a srpnu bývá provoz částečně omezen