Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu

registrační č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017044
Monitorovací období: 01. 11. 2020 – 30. 04. 2021

Operační program Zaměstnanost

Cíle projektu:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

– V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. 

– Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

 

  

Resocializační centrum pro matky s dětmi

Plánovací období: 2007-2013
Program Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst
Žadatel: Pardubický kraj

Cíle projektu:
Vybudování dvou resocializačních jednotek pro matky s dětmi, tzn. poskytnout těmto matkám na určitý čas sociální prostory pro jejich umístění, zácvik v péči o dítě a pomoci jim v resocializačním procesu. Jde o sociální skupinu žen, často i velmi mladých dívek, které z nejrůznějších důvodů selhávají jak v péči o dítě, tak v běžném životě. Cílem projektu je, v souladu se současnými trendy, zabránit předčasné ústavní výchově dětí v raném věku a snaha dát matkám možnost vytvoření citové vazby k dítěti a pomoci jim v resocializaci pod odborným vedením.

Konkrétním obsahem projektu je výstavba dvoupodlažní budovy na pozemku žadatele o velikosti 103 m2 obestavěného prostoru. Komunikačně bude nová budova propojena krčkem se stávajícím objektem. V budově budou situovány dvě resocializační jednotky, každá o výměře 32 m2. Dále zde bude umístěna pracovna psychologa, výchovného pracovníka, návštěvní kout a kočárkárna. V rámci projektu nevzniknou nová pracovní místa.

Tento projekt Pardubického kraje je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Místa realizace projektu Kojenecký a dětský domov Svitavy, U Kojeneckého ústavu 2, Svitavy
Datum realizace červenec 2009 – listopad 2010
Náklady celkem v Kč 5.262.940,00
Dotace EU v Kč 593.223,19