Činnost dětského centra Svitavy, zajišťovaná formou návštěv pracovníků zařízení poskytujících pomoc a podporu dítěti, které vyžaduje zvýšenou péči a je poskytována dítěti v jeho přirozeném prostředí (domácnosti). 

Cílová skupina služby 

 • Poskytuje se dětem ve věku zpravidla od narození do 3 let, u dětí se zdravotním postižením do 12 let. 
 • Cílovou skupinou jsou především: rizikoví novorozenci, děti s chronickým onemocněním, s DMO a kombinovanými vadami, s poúrazovými a pooperačními stavy, děti vyžadující rehabilitační péči, děti s nevyléčitelnými onemocněními. 
 • Žadatelem o službu může být orgán sociálněprávní ochrany dětí, praktický lékař pro děti a dorost nebo zákonný zástupce dítěte. 
 • Služba je poskytována na základě kontraktu uzavřeného mezi zařízením a žadateli.

Náplň služby 

 • Poskytnutí dítěti a jeho rodině potřebnou míru podpory při naplňování jeho individuálních fyzických, psychických, biologických a sociálních potřeb. 
 • Zajištění odborné zdravotní, příp. rehabilitační péče po nezbytně dlouhou dobu. 
 • Zácvik v ošetřovatelské a rehabilitační péči. 
 • Nácvik rodičovských kompetencí. 
 • Pomoc a doprovázení při zajišťování a realizaci odborných vyšetření. 
 • Sociálně zdravotní a psychologické poradenství. 
 • Koordinace spolupráce s PLDD a ostatními subjekty zajišťující služby v rodině. 

Služba je poskytována ve dnech pondělí až pátek v čase mezi 8:00–15:00 h ve spádu zpravidla do 20 km od střediska služby. 

Personální zajištění: dětská sestra, fyzioterapeut, sociální pracovnice