Dětské centrum Svitavy, příspěvková organizace je zdravotnické zařízení zřizované  Pardubickým krajem.

Hlavní činností organizace, vyjmenované ve zřizovací listině,  je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku podle § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  a podmínkách jejich poskytování.

Zařízení, částečně rodinného charakteru, se nachází v rekonstruované vile s velkou zahradou a bazénem vhodným pro bezpečnou relaxaci dětí. Výhodou je i poloha zařízení se snadnou dostupností nemocnice a odborných ambulancí, blízkost autobusového a vlakového nádraží.

Kapacita zařízení je 28 lůžek.

Oblasti činnosti DC Svitavy

 • DC Svitavy je zvláštní dětské zdravotnické zařízení poskytující diagnostickou, léčebnou, ošetřovatelskou, rehabilitační a výchovnou péči, která je doplňována péčí psychoterapeutickou, stimulační, relaxační a resocializační. Důvodem pro umístění dětí je zpravidla zdravotní nebo zdravotně sociální indikace.
 • Péči zajištuje tým zkušených odborných pracovníků v souladu s nejnovějšími zdravotními, psychologickými, rehabilitačními a výchovnými poznatky v oboru péče o dítě.

 • Poskytování péče především krátkodobé ambulantní či terénní, ojediněle dlouhodobé, pobytové, a to dle konkrétní potřeby, se snahou o zachování funkční vazby na rodinu.

 • Speciální zdravotní a ošetřovatelská péče je zaměřená na děti s těžkými formami DMO, vrozenými vývojovými vadami, metabolickými či genetickými onemocněními, mentálním či smyslovým postižením. Rodiny hendikepovaných dětí mohou využít též odlehčovací, respitní péči.
 • Zdravotní péče je poskytována zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí. Výchovná péče je garantována klinickým psychologem a speciálním pedagogem.

 • DC Svitavy je organizace se statutem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve věku od 0 do 18 let. Tato pomoc je zaměřena na děti, u kterých je bezprostředně ohroženo jejich zdraví či život.

 • Umožnuje edukační a zácvikové pobyty pro osoby pečující o děti, jedná se o zdravotní službu na základě registrace dle Zákona o zdravotních službách. Jsou to především pobyty dítěte s jeho průvodcem (matka, otec, jiný pečující) z důvodu nízkých kompetencí, s rizikovými zdravotními faktory na straně dítěte nebo průvodce apod. Podmínkou je péče o dítě do 3 let věku.

 • Zařízení může ve spolupráci s okolními gynekologickými ambulancemi a porodnicemi zprostředkovat, tzv. diskrétní či utajený porod – s možností pobytu i několik týdnů před určeným termínem porodu. Tuto službu lze zajistit i v zařízeních stejného typu v rámci celé republiky.

 • Rehabilitační péči zařízení doplňuje ambulantní složka, kterou mohou využívat především rodiče propuštěných dětí, jako následnou péči. Součástí rehabilitační péče je spolupráce s ortopedy, doprovázení rodičů s dětmi na ortopedická vyšetření a pomoc při zajišťování protetické péče a pomůcek. Součástí této péče je i rehabilitační stacionář – denní, ambulantní či krátkodobá pobytová zdravotní služba pro děti s poruchami hybného aparátu, s kombinovanými vadami, chronickým onemocněním dýchacích cest nebo opožděným psychomotorickým vývojem (dětské mozkové poruchy, centrální koordinační a tonusové poruchy, vrozené vývojové vady, poúrazové stavy, periferní parézy, ortopedické vady)

 • Na základě registrovaného oprávnění byla oblast činnosti DC Svitavy rozšířena o dětskou skupinu. Péče o děti v této službě je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků. Provozní doba dětské skupiny je nepřetržitá, přednostně jsou přijímány děti zdravotnických pracovníků.
 • Komplex služeb doplňuje ambulantní psychologická péče.

 • DC Svitavy je výukovým pracovištěm SZŠ Svitavy a umožňuje praxi školám se sociálně právním a pedagogickým zaměřením.

 • Zařízení spolupracuje s neziskovými organizacemi.