ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ze dne 24.4.2019

Správce osobních údajů:

Dětské centrum Svitavy
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: U Kojeneckého ústavu 520/2
IČ: 60125501

Zastoupená: Mgr. Drahomíra Votřelová

kontaktní e-mail: dc@dc-svitavy.cz

(dále také „Správce“)

Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů, dále jen ZZOÚ) v platném znění a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění zákonné povinnosti (zejména z.č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění; z.č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí) v platném znění, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů, pro účely poskytování zdravotní péče a zaopatření dětem a pro účely poskytování sociálně právní ochrany dětem nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat osobní údaje dětí („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví, datum narození, místo narození, národnost, státní občanství, místo pobytu, druh pobytu, zájmová činnost, vzdělání, telefonní číslo, e-mailová adresa, zdravotní pojišťovna. Dále pak citlivé OÚ (zvláštní kategorie OÚ): údaje o zdravotním stavu, vyjádření PPP nebo SPC, sociální status. U zákonných zástupců, rodičů dětí, pěstounů nebo osvojitelů evidujeme: jméno, příjmení, pohlaví, věk, datum narození, rodné číslo, místo narození, národnost, státní občanství, místo pobytu, druh pobytu, informace o případném svěření dítěte do péče, fotografie zachycující podobiznu člověka, zájmovou činnost, vzdělání, telefonní číslo, e-mailovou adresu, údaje o exekuci, informace o příjmech a o dávkách SSP dále pak citlivé OÚ (zvláštní kategorie OÚ): údaje z psychologických zpráv, údaje o zdravotním stavu, údaje o závislostech, rozhodnutí soudu, náboženství a údaje o trestné činnosti.

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účely splnění všech zákonných povinností vyplývající z provozu organizace při vykonávání činností ZDVOP dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro organizaci pobytů mimo zařízení, zajištění bezpečnosti v budově Správce, a to na základě právního důvodu zpracování (právní povinnost, která se na správce vztahuje, oprávněný zájem a ochrana životně důležitých zájmů subjektů). Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce Vás informuje, že bude pořizovat a používat fotografie, časově omezené videozáznamy a audiozáznamy během práce s dětmi, případně jejich zákonnými zástupci, bez souhlasu se zpracováním osobních údajů a bez souhlasu se zachycením podobizny člověka v souladu s § 89, zákona 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a v souladu se ZZOÚ a Nařízením GDPR formou reportážních fotografií nebo záznamů zejména v těchto případech:

 • pro umělecké účely, akademickou nebo literární činnost;
 • dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení;
 • přiměřeným způsobem pro nekomerční propagační účely a prezentaci organizace;
 • publikování poznatků v odborných publikacích;
 • dokumentace pracovních (pedagogických) přístupů v případech, kdy není možno demonstrovat práci s dětmi přímo;
 • zpracování vědeckých, diplomových a podobných prací.

V jiných případech bude vždy Správcem osobních údajů (v souladu s § 84 – 90 – občanský zákoník) ještě před započetím zpracování fotografií a audio/video záznamů vyžadován souhlas subjektu údajů se zpracováním takových údajů a před případným započetím fotografování nebo nahrávání audio/video záznamu bude vyžadován souhlas fyzické osoby se zachycením podobizny člověka či s pořízením záznamu.

Dítě nebo zákonný zástupce dítěte má právo požadovat bezodkladné zablokování či odstranění informace, fotografie či záznamu týkající se jeho osoby, který zveřejňovat nechce. Platí to i o fotografiích či záznamech dítěte bez uvedení jména v rámci obecné dokumentace pořádaných akcí.

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.

Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.

Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování. Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.

Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ:

 • jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel;
 • jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování;
 • jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování;
 • jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně;
 • jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Mgr. Drahomíra Votřelová
ředitelka