Terénní služba

Činnost dětského centra Svitavy, zajišťovaná formou návštěv pracovníků zařízení poskytujících pomoc a podporu dítěti, které vyžaduje zvýšenou péči a je poskytována dítěti v jeho přirozeném prostředí (domácnosti). 
 
Cílová skupina služby 
• Poskytuje se dětem ve věku zpravidla od narození do 3 let, u dětí se zdravotním postižením do 12 let. 
• Cílovou skupinou jsou především: rizikoví novorozenci, děti s chronickým onemocněním, s DMO a kombinovanými vadami, s poúrazovými a pooperačními stavy, děti vyžadující rehabilitační péči, děti s nevyléčitelnými onemocněními. 
• Žadatelem o službu může být orgán sociálněprávní ochrany dětí, praktický lékař pro děti a dorost nebo zákonný zástupce dítěte. 
• Služba je poskytována na základě kontraktu uzavřeného mezi zařízením a žadateli.
 
Náplň služby 
• Poskytnutí dítěti a jeho rodině potřebnou míru podpory při naplňování jeho individuálních fyzických, psychických, biologických a sociálních potřeb. 
• Zajištění odborné zdravotní, příp. rehabilitační péče po nezbytně dlouhou dobu. 
• Zácvik v ošetřovatelské a rehabilitační péči. 
• Nácvik rodičovských kompetencí. 
• Pomoc a doprovázení při zajišťování a realizaci odborných vyšetření. 
• Sociálně zdravotní a psychologické poradenství. 
• Koordinace spolupráce s PLDD a ostatními subjekty zajišťující služby v rodině. 
 
Služba je poskytována ve dnech pondělí až pátek v čase mezi 8:00–15:00 h ve spádu zpravidla do 20 km od střediska služby. 
Personální zajištění: dětská sestra, fyzioterapeut, sociální pracovnice