Rehabilitační stacionář

Krátkodobá ambulantní nebo pobytová služba pro děti s poruchami hybného aparátu, s kombinovanými vadami, chronickým onemocněním dýchacích cest nebo opožděným psychomotorickým vývojem (dětské mozkové poruchy, centrální koordinační a tonusové poruchy, vrozené vývojové vady, poúrazové stavy, periferní parézy, ortopedické vady). 
 
Kapacita a cílová skupina služby
- 4 místa / lůžka, 
- dítě ve věku zpravidla 0–8 let, 
- služba je poskytována na základě písemné dohody mezi zařízením a zákonným zástupcem dítěte s doporučením k rehabilitační péči.
 
Náplň služby:
Poskytování dítěti se závažným zdravotním postižením potřebnou míru podpory při naplňování jeho individuálních psychických, biologických a sociálních potřeb.
 
• Rehabilitační péče (Bobath koncept, Vojtova technika, měkké a mobilizační techniky, tejpování, míčkování, respirační fyzioterapie a jiné). 
• Výchovně vzdělávací činnosti. 
• Konzultační služby. 
• Výchovné, psychologické, zdravotní a sociální poradenství. 
 
Docházka může být dle potřeb rodičů a dětí pravidelná či nepravidelná. 
 
Personální zajištění kvalifikovaný zdravotnický personál: pediatr, dětské sestry, fyzioterapeut, psycholog, sociální pracovnice.