Dětská skupina

Činnost provozovaná Dětským centrem Svitavy na základě registrovaného oprávnění. 
• Pravidelná péče o dítě od 1 roku do 5 let věku. 
• Péče zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 
• Služba je zajišťována na základě smlouvy mezi zařízením a zákonným zástupcem dítěte.
 
Kapacita služby - malá dětská skupina – 12 dětí. 
Náplň služby  • Zajištění potřeb dítěte. 
                       • Rozvoj rozumových schopností a dovedností. 
                       • Vytváření a prohlubování hygienických návyků. 
                       • Výchovná péče zaměřená na všechny složky výchovy
 
Docházka dítěte do Dětské skupiny může být pravidelná či nepravidelná, dle potřeb rodičů a dětí. Provozní doba je nepřetržitá, pobyt dítěte v DS však nesmí přesáhnout 12 hodin denně. 
 
 
Personální zajištění Přímá péče o děti – dětské sestry; administrativní činnosti zajišťuje sociální pracovnice